26/12/2017 - Đăng bởi: Lê Duy Lợi - 0 bình luận

Quy chuẩn QCVN 09:2015/BGTVT quy định về An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 87/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/205 kèm theo quy chuẩn QCVN 09:2015/BGTVT quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và...

Xem thêm

23/12/2017 - Đăng bởi: Lê Duy Lợi - 0 bình luận

Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Xem thêm

12/01/2017 - Đăng bởi: Lê Duy Lợi - 0 bình luận

Thông tư 85/2014/TT-BGTVT Quy định về cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 Quy định về cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ.      Tải văn bản...

Xem thêm

11/01/2017 - Đăng bởi: Lê Duy Lợi - 0 bình luận

Tiêu chuẩn TCVN 7271 : 2003 Phương tiện giao thông đường bộ - phân loại theo mục đích sử dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7271 : 2003 Phương tiện giao thông đường bộ - phân loại theo mục đích sử dụng Tải văn bản tại đây

Xem thêm

11/01/2017 - Đăng bởi: Lê Duy Lợi - 0 bình luận

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ...

Xem thêm